לקראת הבחירות

לקראת הבחירות ביום שישי הקרוב:                                           19.10.2010

חברים שלום רב,
ביום שישי תיערכנה בחירות לתפקיד המזכיר לקראת תום הקדנציה שלי. מכיוון שאני מתמודד יחיד – תתקיים הצבעה בעד/נגד מועמדותי לקדנציה נוספת בתפקיד מזכיר קיבוץ ניר אליהו.
ביום ראשון בבוקר הופץ מכתב בשם קוני לחברים עם הצעת החלטה שונה מזו שאושרה באסיפה שהתקיימה ביום חמישי שעבר, וכן מכתב ליו"ר וועדת הקלפי יונה – ובו הוא מבקש ממנה להעלות את הצעתו להצבעה בקלפי. צעד זה יצר בלבול רב בציבור, ולכן לאחר שבדקתי לעומק את הדברים, הריני לפרסם הבהרה:

לפנייתו של קוני אין כל תוקף מחייב ולכן הצעתו לא תובא להצבעה.
נהלי ההצבעה ידועים היטב לקוני ומטרתם למנוע כאוס ומצב שבו כל חבר מוכשר ככל שיהיה יכול להציע הצעות החלטה(הגיוניות או קיקיוניות) ובכך לעקוף את אסיפת הקיבוץ ולקבוע את סדר היום הציבורי מבלי שהוסמך לכך, ולכפות על הציבור את דעתו ללא הליך מסודר של דיון ברשויות האגודה.
ע"פ תקנון הקיבוץ תפקידי וועדת הקלפי מסתכמים בפיקוח על סדרי ההצבעה וספירת הקולות, ואין לה כל סמכות להביא סעיפים להצבעה. זכות זו שמורה לאסיפה: "הקיבוץ יקיים הצבעה בכל אותם עניינים עליהם החליטה האסיפה הכללית"… בנוסף פנייה זו נעשתה בניגוד לתקנון ונהלי וועדת הקלפי ולכן אינה רלוונטית.
הפנייה הישירה לוועדת הקלפי נעשתה כעקיפת סמכות של המזכירות והאסיפה ומהווה למעשה ערעור על ההחלטות שהתקבלו בגופים אלה, ולכן היתה אמורה להתבצע ע"פ הנהלים המקובלים לעניין ערעורים.
מאחר ולא נעשתה כך – אין לה כל תוקף מחייב והיא בטלה ומבוטלת. תוכן ההצעה עצמו נוגד את הגדרת תקופת כהונת המזכיר והמזכירות כפי שהיא מופיעה בתקנון הקיבוץ, ולכן התקנון גובר וההצעה אינה רלוונטית.
ההצעה גם נוגדת את הגדרת משך הכהונה כפי שאושרה זה מכבר במסמך הקדנציות עליו הצבענו בקלפי בערב יום כיפור האחרון(18.9.2010) ומהווה התעלמות בוטה מבחירתם של 80 חברים(9 מתנגדים, 10 נמנעים) ולמעשה אי הכרה בתוצאות הקלפי.

מעבר לעניין הפורמאלי יש פה ניסיון לערער על הלגיטימיות של מוסדות הקיבוץ, תקנון הקיבוץ וההחלטות הפנימיות שהתקבלו בשנים האחרונות בצורה דמוקרטית ע"י חברי הקיבוץ, וזאת במפתיע מאדם אותו אני מכבד מאד, המכיר היטב את תקנון הקיבוץ והחלטותיו, כיהן כמזכיר ולפחות בארבע השנים האחרונות הקפיד מאד על כך שנקיים את תקנון הקיבוץ ככתובו ואף על פי פרשנות מחמירה של "בית שמאי".
הצעת ההסתייגות לא עמדה בשום נוהל המופיע בתקנון וועדת הקלפי שעודכן לאחרונה ב-12.10.2003 – במהלך הקדנציה של קוני כמזכיר.
 
ואם עד עכשיו עסקנו ב"פרוצדורות" – ניגש למהות:
בניגוד לרושם שמנסה המכתב לחברים שכותרתו "זהירות קן צרעות" ליצור, בדיון על ערעורה של נטע בנושא פיצול תפקיד המזכיר שנערך במזכירות ביום שני שעבר ה-11 לאוקטובר 2010 – הוחלט כי הדיון בפיצול המישרה יתבצע לאחר הבחירות, ולא נדחתה ההצעה על הסף.
חברי המזכירות טענו בדיון כי אם באמת היתה דחיפות לדון בהצעת פיצול התפקיד – הרי שזו היתה צריכה להיות נידונה כבר במסגרת הדיונים הרבים שנערכו בשתי ההנהלות וגם בפורום המשותף ובאסיפות במהלך השנה האחרונה שעסקו בנושא הקדנציות והגדרות התפקיד.
מכיוון שזה עתה אישרנו את מסמך הקדנציות והגדרות התפקיד, נכון יהיה להקפיד ולכבד את ההחלטות שהתקבלו בקלפי לאחר דיוני ציבורי ממושך, ולדון בערעור ובהצעות השונות בנושא המבנה האירגוני לאחר שתתקיימנה הבחירות לתפקיד המזכיר – ע"פ החלטות הקיבוץ על מסמך הקדנציות והתקנון שגם הוא עודכן השנה לאחר דיונים ארוכים במזכירות ובאסיפה. אלה התשובות שניתנו לקוני ונטע כשפנו והוגדרו על ידם "כלא ענייניות".
בנוסף מדובר בדיון מורכב שיכול להתארך ולהתפתח לכיוונים שונים מההצעה שהעלתה נטע – שכזכור נדחתה כבר בדצמבר 2006 ע"י האסיפה.

החלטת האסיפה שנערכה ביום חמישי האחרון, ה-14 לאוקטובר בבית אליהו היתה לקיים את הקלפי כפי שנקבעה ליום שישי הקרוב, ה-22 באוקטובר, וכך יהיה – ע"פ התקנון וההיגיון.

תקופת הבחירות מטבעה מלווה במתחים ויצרים רבים בחצר המשק, שכמעט הצליחו להשכיח את האופוריה שזה עתה חשנו לאחר סדרת אירועי חג ה-60 המוצלחים ויום הילד לפני קצת פחות מחודש.
הכותרת שנעשה בה שימוש במכתבו של קוני רק ממחישה זאת ומחזקת את הצורך לקדם את קבלת ההחלטות ולשים קץ לתחושת חוסר הוודאות המתח והמחנאות שמאפיינת תקופות בחירות בכל מערכת דמוקרטית.
בחירת המזכיר דחופה וחשובה מהדיון בפיצול המישרה, כך חושבת המזכירות שנבחרה זה מקרוב לנהל את הקיבוץ וסדר יומו, וכך חשבו החברים באסיפה הכללית שהיא הריבון בקיבוץ ניר אליהו.

במידה ולא אבחר לתפקיד – ייחסך הדיון וכבר מיום ראשון הקרוב תחל רכזת מש"א בחיפוש אחר יו"ר קיבוץ(כשקוני או כל חבר אחר לצורך העניין יהיה רשאי אז להציג את מועמדותו לתפקיד) ומנהל קהילה(חיצוני כנראה) והתפקיד יפוצל הלכה למעשה כפי שמציעים קוני ונטע.

במידה ואבחר, אני מתחייב להביא הצעה ראשונה לדיון בנושא עד סוף שנת 2010 שתכלול בנוסף למבנה הפורמאלי אותו אציע, גם לוחות זמנים ואולי אף שמות של מועמדים מהקיבוץ להם ננסה לבנות מסלול הכשרה מתאים על מנת שיהוו את העתודה הניהולית של הקיבוץ לשנים הבאות.
את המבנה החדש נשאף לעצב בהתאמה לשינויים הצפויים בקיבוץ כפועל יוצא של מימוש חזון הקליטה והכפלת היישוב. נכון להיום מספר החברים והיקף הפעילות לא השתנה עדיין באופן כזה שמצדיק הוספת תקנים למערכת הניהול הציבורית, אותה אנו מבקשים לייעל ולהוזיל – כך ששינויים אלה צפויים להתפרס על פני תקופת הקדנציה.

לעניין הצעת הפיצול – בהרבה קיבוצים מקובל הדגם בו יש יו"ר קיבוץ ומתחתיו מנהל קהילה אך לא כל דגם ניהולי מתאים לכל קיבוץ. הדגם הזה יובא מעולם העסקים לקיבוצים כחלק מרה אירגון כלכלי שנעשה בתקופת משבר ואומץ בצורה כמעט גורפת ולא תמיד בהצלחה.
לא כל מה שמתאים לתאגיד עסקי מתאים לניהול קהילה, יישובים קטנים בארץ מתנהלים מוניציפאלית דווקא ע"י וועד מקומי – בו מכהן יו"ר וועד בשכר שהוא גם המבצע בפועל וסביבו נבחר וועד של מתנדבים בדיוק כמו בהנהלת הקהילה כיום. בארה"ב נהוגים ארבעה דגמים שונים בשילטון המקומי לניהול קהילות קטנות וברחבי העולם בודאי קיימים דגמים רבים נוספים. בראשית כהונתי ניסיתי לקדם את עניין יו"ר הקיבוץ(ויש חברים שיכולים להעיד על כך אישית) ואף בחנו נושא של "מועצה" ולמדנו שאין היענות לעניין ולא בכדי: ניר אליהו הוא קיבוץ קטן בו קשה מאד למלא אפילו את הרכבי כל ההנהלות והדירקטוריונים.
תפקיד היו"ר נושא באחריות לכל הקיבוץ, וללא תגמול נאות ייקשה על מציאת חבר שיסכים לקחת על עצמו עול כה כבד, במיוחד שכנגד הקיבוץ מתנהלים מספר משפטים וישנה חשיפה ללא מעט סיכונים הכרוכה מתוקף התפקיד.
לדוגמא שניתנה ע"י קוני בתאגיד האחזקות יש מחיר גבוה, שעשוי להכפיל את התקורה(בדומה לעלויות באחזקות) – כשבניגוד לאחזקות זו ממומנת באופן ישיר ממיסי החברים, אותם אנו עושים מאמץ רב לצמצם. לכן בין היתר מתרחשת בשנים האחרונות תופעה הפוכה בעיקר בקיבוצים קטנים ומופרטים של חזרה לשני תפקידים ראשיים: יו"ר קיבוץ לכל הקיבוץ(כולל המגזר העסקי) ומנכ"ל קיבוץ שמנהל גם את העסקים וגם את הקהילה. כתבות בנושא פורסמו באחרונה בעתונות הקיבוצית, כך שהנושא מורכב יותר ממה שמנסים לצייר, אין דגם אחד שמתאים לכל קיבוץ.
אולם מאחר והנושא עלה, נקיים בו דיון ציבורי לאחר הבחירות וכמובן שאם אבחר אפעל למלא אחר החלטות הקיבוץ כפי שעשיתי עד היום.

בנוגע לטענות על ביטול תפקיד המנהלנית, אין זה המקום והזמן לפרט את כל השתלשלות העניינים, אציין רק זאת: קוני היה שותף בידיעה למהלך שנעשה בתיאום מלא עם רכזת מש"א, מנה"ח, מרכז המשק ובעידכון שוטף של הנהלת הקהילה. התהליך לא היה חף מטעויות אך קוני מעולם לא הציג את עמדתו כפי שהיא משתקפת במכתבו הנוכחי לחברים, הייתי מצפה מעמית שרואה פגם בתהליך להתריע מראש ולא להלין בדיעבד(כמו גם בנושא קדנציית המזכיר בטרם תוקן התקנון) ועל כך נאמר: "בפני עיוור לא תשים מכשול"…
אני חושב שרוב הציבור לא יסכים עם האמירה כי אני מנהל לבדי את כל הקיבוץ, הובלתי בארבע שנים קו של ניהול משתף("ניהול נשי" בז'רגון של משאבי אנוש) בו העברתי סמכויות ואחריות רבה למרכזי ענפים, הרביתי להתייעץ והקמנו פורומים רבים הכוללים את מיטב המוחות במשק למרות שלא תמיד הדבר הקל על עבודתי מתוך ראיית טובת הקיבוץ. אני עובד בשיתוף מלא עם וועדת הביקורת וראשי המגזר העסקי, אנשי הנהלת החשבונות, רכזת מש"א והגזבר, מרכזי הענפים והוועדות. בנוסף אני נותן דין וחשבון מדי שבוע בפני הנהלת קהילה דעתנית היודעת לאתגר אותי ולדרוש הסברים כשצריך. התוצאה לעניות דעתי מוצלחת מאד לחברי הקיבוץ ולקיבוץ כאירגון אך זה כמובן נתון לשיקול דעתם של כל חבר וחברה. בכוונתי להמשיך בעשייה זו – עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו כשהחזון ברור האופק לפנינו והשמים הם הגבול – בהצלחה לכולנו – נימרוד

 

    כתיבת תגובה

    האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

    אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.