תוצאות הבחירות הקיבוץ

הקלפי בניר אליהו:

דלג'ו 68 קולות

גיא קלמן 62 קולות

איציק אזרי 11 קולות

פתק לבן אחד